Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities.
• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Climathome :E.V.A Benny Ramaekers .
• Afnemer: de wederpartij of wederpartijen die goederen van Climathome kopen en/
of opdracht geven tot het leveren van producten.
• Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, inspectie of
onderhoud.
• Reparatie: het herstel van een product of zaak.
• Opdracht of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Climathome en afnemer
betreffende de verkoop van producten.
Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen Climathome en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door Climathome  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en/of koop-overeenkomsten die met Climathome worden aangegaan.
Artikel 3. Aanbieding.
3.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is vermeld zijn door Climathome gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.
3.2 Door Climathome getoonde afbeeldingen, maten, gewichten, prestaties en capaciteiten van producten in catalogi, offertes en op de website worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3.3 De aangeboden producten en adviezen zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Climathome vermeldt uitdrukkelijk dat de afnemer te allen tijde eindverantwoordelijk is.
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten.
4.1 Totstandkoming van een overeenkomst met Climathome blijkt door verzending per post of e-mail van de schriftelijke bevestiging aan de afnemer dat de opdracht is aanvaard. Bij het ontbreken van de schriftelijke bevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst door het uitvoering geven door Climathome aan de gegeven opdracht.
4.2 Eventueel later gemaakte wijzigingen in de overeenkomst zijn voor CLimathome pas bindend als wij deze wijzigingen schriftelijk bevestigd hebben.
4.3 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Climathome bindend.
4.4 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd.
4.5 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Climathome ondertekende opdrachtbevestiging.
Artikel 5. Prijzen.
5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW .
5.2 Alle prijzen zijn af magazijn Climathome maasmechelen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Climathome gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Doorberekening binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de afnemer het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.
5.4 Bij orderbedragen beneden € 50,- netto berekenen wij € 9.50 orderkosten.
Artikel 6. Leveringen.
6.1 Met Climathome overeengekomen levertijden gelden als indicatie en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
6.2 De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de koopovereenkomst
6.3 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering altijd af Climathome te Maasmechelen. Eventueel in opdracht van Climathome geregeld vervoer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
6.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van Climathome geeft overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, geen recht op vergoeding aan afnemer van directe en indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6.5 Climathome is gerechtigd om de levering of leveringen in gedeeltes na te komen.

Artikel 7. Transport, verpakking en risico overgang
7.1 Tot de levering het magazijn van Climathome heeft verlaten zijn de producten voor rekening en risico van Climathome. Nadat de levering het magazijn van Climathome heeft verlaten zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer.

7.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan Climathome zijn gegeven, door Climathome in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

7.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van Climathome is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. Climathome zijn.

Artikelel 8. Betaling.
8.1 Betaling van aan climathome verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen 14 dagen na levering. Bestelling op webshop is betaald voor er geleverd wordt .
8.2 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden ten kantore van Climathome of op het bankrekeningnummer van Climathome zoals vermeld op de betreffende factuur.
8.3 De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
8.4 Indien afnemer niet tijdig betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Climathome zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen ter hoogte van het promessedisconto van de Belgische Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar, onverminderd de aan Climathome verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
8.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.
9.1 Climathome behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer afgeleverde zaken en/of producten totdat het verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door Climathome in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer door Climathome te vergoeden
werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, aan Climathome heeft voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Climathome jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in
een of meer van zijn verplichtingen jegens Climathome.
9.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel.
9.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt Climathome zich hierbij reeds nu voor als dan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Climathome dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
9.4 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Climathome tekortschiet of Climathome goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Climathome gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de
marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
9.5 Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
9.6 Afnemer verbindt zich, zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Climathome. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Climathome daartoe wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

Artikel 10. Garantie.
10.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Climathome in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten, zulks voor de duur van 24 maanden nadat de producten zijn geleverd
10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Climathome  uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland en België.
10.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken binnen 48 uur na ontvangst van de levering bij Climathome te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van Climathome.
10.4 Garantie wordt voorts slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan Climathome direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan Climathome te retourneren, tenzij Climathome besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van
 en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
10.5 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door Climathome gegeven bedrijfs- respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
10.6 Bij gegrondbevinding van de klacht is Climathome  verplicht ter onzer keuze de gebrekkige zaak te repareren dan wel de gebrekkige zaak of onderdeel daarvan te vervangen.Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt Climathome  aan afnemer de kostprijs van de gebrekkige zaak of het onderdeel daarvan. Reparatie en/of vervanging
van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
10.7 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van Climathome en worden aan haar door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijk toestemming van Climathome is afnemer niet gerechtigd producten of
onderdelen daarvan aan Climathome terug te zenden.
10.8 Voor producten en onderdelen daarvan, welke Climathome niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Climathome, garantie wordt gegeven.
10.9 Het beweerdelijk niet-nakomen door Climathome van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met Climathome  gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
10.10 De hierboven bedoelde garantieverplichting van Climathome vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Climathome  gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

10.11 Climathome is niet verantwoordelijk bij gas( Freon) lekken in het koel technisch cirquit bij zelfbouw pakketen en andere airco installaties , bij herstelling door Climathome hiervoor worden kosten doorgerekend aan klant .

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1 De aansprakelijkheid van Climathome is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
11.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Climathome de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid1, is alle aansprakelijkheid van Climathome, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte
schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
11.3 Indien Climathome, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand- van welke aard ook- verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
11.4 In geval afnemer geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Climathome te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Climathome in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
11.5 Indien Climathome gehouden is tot vergoeding van de door afnemer geleden schade, zal deze vergoeding niet méér bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.
Artikel 12. Overmacht.
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Climathome onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Climathome of diens leveranciers.
12.2 In geval van overmacht zijn zowel Climathome als afnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderende oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
12.3 Indien Climathome bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Climathome gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren, en dient de afnemer deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 13. Ontbinding.
13.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Climathome  te leveren prestaties) surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht
worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Climathome het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Climathome  tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
13.2 Climathome heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 13.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding, verschuldigd door de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Climathome om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.
13.3 In de in artikel 13.1. bedoelde gevallen kan Climathome ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Climathome in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting
en de gevolgen daarvan lijdt.
Artikel 14. Geschillen.
14.1 Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank Tongeren  behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, uitgaande van de vestigingsplaats van Climathome.
14.2 Afnemer is evenwel gerechtigd te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter, mits hij zulks binnen vijf werkdagen nadat Climathome zich schriftelijk jegens hem op het in het vorige lid bedoelde beding heeft beroepen, kenbaar heeft gemaakt.
14.3 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Belgisch recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.
Artikel 15. Algemeen.
15.1 Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn Climathome en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.
Artikel 16. Aanvullende leveringsvoorwaarden.
16.1 Retour sturen van ongebruikte producten die volgens uw bestelling geleverd zijn kunnen na onderling overleg door Climathome en afnemer in bepaalde gevallen retour worden genomen. De producten dienen in de originele gesloten fabrieksverpakking met kopie factuur of pakbon franco aan Cliathome te worden verzonden. Voor deze
producten zal een creditnota worden gestuurd onder aftrek van 15% van het bedrag voor onkosten van re-stocking e.d.
Niet teruggenomen worden:
• Producten die vanaf factuurdatum ouder zijn dan 2 maanden
• Producten die gebruikt, ingebouwd en/of beschadigd zijn.
• Producten zonder originele fabrieksverpakking
• Producten die speciaal voor afnemer zijn besteld en niet in het standaard leverprogramma van Climathome zijn opgenomen.
• Producten die op het moment van terugsturen niet meer in het standaard leverprogramma van Climathome zijn opgenomen.
16.2 Retour sturen van defecte producten. Defecte producten kunnen na aanmelding bij Climathome onder garantie geretourneerd worden, deze dienen samen met een kopie van de pakbon of factuur franco aan ons magazijn te Wessem worden geleverd. Het defecte product dient voorzien te zijn van een duidelijke klachtomschrijving.
16.3 Retour sturen van beschadigde goederen. Beschadigde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 48 uur na afl evering bij afnemer aan zowel de transporteur als Climathome. Dit geldt ook voor beschadigingen die aan de verpakking niet zichtbaar zijn. Na deze termijn worden beschadigingen niet meer gehonoreerd. Zichtbare beschadigingen dienen altijd per direct door de ontvanger van de zending op de begeleidende vrachtbrief te worden vermeld.
16.4 Prijzen. Met deze catalogus komen alle voorgaande prijzen te vervallen. Climathome behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. In het geval van een prijsverschil met onze catalogus zal de prijs die op onze website www.Climathome.be is gepubliceerd als de juiste gelden.
16.5 Aan de in onze catalogus verwerkte teksten foto’s en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens zijn onder voorbehoud. Nadruk van deze catalogus of gedeelten hiervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming
van Climathome